ComoTrain

Projektu Ciele a Účely

V rámci projektu, s trvaním 2 roky, budeme dlhodobo spolupracovať na zvyšovaní sociálnej súdržnosti imigrantiek v Turecku a európskych krajinách a na rozvíjaní osvedčených postupov v oblasti metód, techník a vedomostí týkajúcich sa zriadenia vzdelávacích inštitúcií s dlhodobou pôsobnosťou.

Budeme podporovať imigrantky v procese rozvíjania ich základných zručností vytváraním nových tréningových techník.

Prispejeme k zlepšeniu možností vzdelávania prispôsobených potrebám imigrantiek, najmä v oblasti bývania, výživy, vzdelávania a zdravotných problémov, ich právneho postavenia, zákonných práv a problémov.

Vytváraním vzdelávacích materiálov vo forme kombinovaného vzdelávania zvýšime povedomie nielen o imigrantkách, ale aj v hostiteľskej komunite.

Motivačnými videami zvýšime ich digitálne zručnosti a podporíme rozvíjanie zručností pre život a trh práce.