No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Shopping cart

Spolupráca pre lepšiu buducnosť - Veľký Meder

Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder (SPLB) je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podporovať a rozvíjať aktivity pre aktívnu účasť občanov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v rôznych oblastiach spoločenského života, najmä v oblastiach: a) vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a mimoškolské aktivity prostredníctvom podpory: – vzdelávania a vytvárania príležitostí pre znevýhodnené a marginálne skupiny – moderných komunikačných technológií (internet, Skype, Facebook, Moodle) b) rozvoj spoločenskej zodpovednosti formou – podpory komunikácie a dialógu medzi ľuďmi a rôznymi sektormi c) vytváranie právneho povedomia prostredníctvom: – podpory informovanosti verejnosti o právach a povinnostiach – poskytovania administratívnych a poradenských služieb pre znevýhodnené a marginálne skupiny d) (re)integrácie uchádzačov o zamestnanie na trh práce so zameraním na znevýhodnené skupiny prostredníctvom realizácie: – informačných a poradenských aktivít a odborného poradenstva – medzinárodnej inštitucionálnej výmeny informácií o trhu práce a osvedčených postupov. Zakladatelia majú dlhoročné skúsenosti v oblasti odborného poradenstva a medzinárodných partnerstiev. Primárnou cieľovou skupinou SPLB sú znevýhodnené osoby, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím a sociálne odkázané osoby. Okrem toho SPLB spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami, organizáciami kariérového poradenstva a konzultácií, službami trhu práce, mimovládnymi organizáciami a expertmi v oblasti sociálnej inklúzie na Slovensku a v EÚ. Organizoval semináre, workshopy a informačné dni na národnej úrovni za účasti zainteresovaných subjektov, zástupcov samosprávy, zamestnávateľov, mimovládnych organizácií, kariérových poradcov, školských poradcov s cieľom rozvíjať regionálne partnerstvá, podporovať regionálne a komunitné centrá. SPLB realizuje vzdelávacie aktivity v rôznych formách (prezenčné vzdelávacie aktivity, dištančné vzdelávanie, e-learning) pre rôzne cieľové skupiny a vzdelávanie dospelých. V roku 2015 získalo SPLB Čestné uznanie v rámci Národnej ceny v oblasti kariérového poradenstva a konzultácií „za realizáciu projektov a poradenských aktivít podporujúcich celoživotné vzdelávanie a integráciu znevýhodnených skupín na trh práce“. SPLB je členom: – Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých, ktorá združuje 113 členov: mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií v oblasti vzdelávania dospelých – Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktoré združuje 127 členov.